Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus

Wij zijn verheugd over uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming staat bij ons hoog in het vaandel. De verwerking van persoonsgegevens vindt altijd plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de geldende nationale bepalingen voor gegevensbescherming. Op deze website worden persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor zover dit technisch noodzakelijk is. In geen geval worden de ingewonnen gegevens verkocht, en in geen geval worden deze om andere redenen aan derden verstrekt. De volgende verklaring geeft u een overzicht over hoe we deze bescherming kunnen garanderen en welke soort gegevens we voor welk doel inwinnen.

Verantwoordelijke onderneming

Ille Papier-Service Nederland B.V.
Verr yn Stuartweg 6
4462 GE Goes
Telefoon: +31 (0) 113 253 - 222
Fax: +31 (0) 113 253 - 888
E-mail: info@illepapier.nl

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via:

Ille Papier-Service GmbH
Datenschutzbeauftragter
Industriestraße 25
D-63674 Altenstadt
Telefoon: +49 6047 980 - 000
Telefax: +49 6047 980 - 70
E-mail: privacy@ille.eu

Elke betrokkene kan zich altijd met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing van een aanduiding zoals een naam, een kengetal, locatiegegevens, een online-aanduiding of een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Gegevensverwerking op deze website

Ille wint gegevens in die uw browser aan ons verstrekt, en slaat deze gegevens automatisch op in logbestanden op de server. De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Browsertype/-versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Doorverwijzende URL (de ervóór bezochte website)
  • Hostnaam van de computer waarop u werkt (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag

 

Ille kan deze gegevens niet terugvoeren op bepaalde personen. We combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na een statistische evaluatie verwijderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn conform § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) als dienstaanbieder verantwoordelijk voor eigen informatie die voor gebruik wordt bijgehouden, volgens de algemene wetgeving. Echter zijn wij conform § 8 lid 1 TMG als dienstaanbieder niet verantwoordelijk voor informatie van derden die deze in een communicatienetwerk overdragen of waartoe ze toegang verlenen voor gebruik. Ook zijn wij conform § 10 TMG niet verantwoordelijk voor informatie van derden die we voor een gebruiker opslaan, voor zover wij niet op de hoogte zijn van handelingen of informatie die tegen de wet indruisen en in geval van schadeclaims ook geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit de tegen de wet indruisende handeling of informatie duidelijk wordt, of we direct actief zijn geworden om deze informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren zodra wij daarvan kennis hebben genomen. Voor links naar sites van derden waarnaar vanaf onze homepage wordt verwezen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid omdat wij geen invloed hebben op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze sites is uitsluitend de desbetreffende exploitant verantwoordelijk. Alle links zijn op het tijdstip van publicatie op onze site op juridische inhoud gecontroleerd, waarbij geen schending van het recht is vastgesteld.eEen permanente controle van deze links kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een schending van het recht niet worden uitgevoerd.

Contactmogelijkheid via de website

De website biedt de mogelijkheid om met behulp van een contactformulier contact op te nemen.

Bij gebruik van het contactformulier worden de volgende verplichte gegevens opgeslagen: (1) voor- en achternaam, (2) branche, (3) functie, (4) adres en (5) e-mailadres van de betrokkene. 

- Voornaam
- Achternaam
- Branche 
- Functie
- Postadres
- Adres
- E-mailadres

Voor zover een betrokkene via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Overdracht van deze persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats.

Cookies

De websites gebruiken op verscheidene locaties zogenaamde cookies. Hiermee kunnen we ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Cookies beheren De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om cookies te blokkeren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunt u deze uitschakelen zoals is beschreven in de handleiding voor uw browser op www.allaboutcookies.org of kunt u, voor zover beschikbaar, de automatische deactiveringstool gebruiken. Een aantal diensten met betrekking tot de website van Ille zal echter niet goed functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld.

Nieuwsbrief

Wanneer u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een geldig e-mailadres nodig, maar ook informatie die ons de mogelijkheid geeft na te gaan dat u de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres, respectievelijk dat de eigenaar akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. Meer gegevens winnen we niet in. Uw goedkeuring voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen. 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en gebruikt worden voor het analyseren van uw gebruik van de TYPO3 Internetagentur Goldland. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten.

Google zal deze informatie eventueel ook aan derden overdragen, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de via u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Daarnaast kunt u de verstrekking van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor de browser te downloaden en te installeren. De actuele link is tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google+

Op de homepage van Ille vindt u bij de producten links naar Google Plus. Daardoor is een rechtstreekse verbinding met Google mogelijk, wat weer andere procedures met betrekking tot gegevensbescherming omvat. Daarom wordt aanbevolen de volgende passage in te voegen bij de informatie over gegevensbescherming:
Door de Google Plus plug-in stuurt onze website automatisch informatie naar Google. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het webadres van de bezochte site en uw IP-adres. Mogelijk plaatst Google eveneens cookies in uw browser of worden reeds aanwezige cookies gelezen.
Gedetailleerde informatie vindt u onder de volgende link:
www.google.nl/policies/privacy/partners/

Voor Google Plus gelden de bepalingen voor gegevensbescherming van Google Plus, die u onder de volgende link vindt:
www.google.nl/policies/privacy/

Meer informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom leggen we te allen tijde graag verantwoording af ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u vragen hebt die deze privacyverklaring niet kan beantwoorden of wanneer u op een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de privacybeheerder. E-mail: info@ille.eu

Klanten en zakelijke partners

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waar komen deze vandaan?

We verwerken persoonsgegevens die we in het kader van onze zakelijke betrekkingen van u ontvangen. Tevens verwerken we - voor zover nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden - persoonsgegevens die we van andere ondernemingen uit het Ille-groep, van zakelijke partners in de buitendienst, van dienstverleners of van andere derden (bijv. kredietwaardigheidsinformatie) met toestemming (bijv. voor het uitvoeren van opdrachten of overeenkomsten, of op grond van een door u gegeven toestemming) ontvangen hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals debiteurenlijsten, handelsregisters, pers, media, internet) met toestemming hebben ontvangen en mogen verwerken. Persoonsgegevens die we in het kader van de zakelijke betrekking verwerken, zijn: naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, opdrachtgegevens, betalingsgegevens, bankgegevens, contractgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, omzetgegevens, documentatiegegevens (bijv. gebruik van onze website, nieuwsbrief).

Doel en juridische basis van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens conform de bepalingen in de privacywetgeving:

Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG)

Voor zover wij toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde doelen, is de rechtmatigheid van deze verwerking bepaald door uw toestemming. Een eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. 

Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b van de AVG)

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de andere partij de betrokkene is, zoals dat bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures het geval is die nodig zijn voor de levering van goederen of het uitvoeren van een andere prestatie of tegenprestatie, dan berust de verwerking op art. 6 lid 1 sub b van de AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij aanvragen voor of vragen over onze producten of diensten. 

Op grond van wettelijke verplichtingen of in het algemene belang (art. 6 lid 1 sub c, art. 6 lid 1 sub e van de AVG)

Tevens verwerken we uw persoonsgegevens voor zover wettelijke richtlijnen dit vereisen of als sprake is van een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van belastingplichten. 

Ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon (art. 6 lid 1 sub d van de AVG)

In specifieke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en vervolgens zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of gelijksoortige vitale informatie moet doorgeven aan een arts, een ziekenhuis of andere derden.

In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 sub f van de AVG)

Voor zover dat nodig is, verwerken we uw gegevens behalve voor de feitelijke uitoefening van de overeenkomst ook ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen (bijvoorbeeld kredietwaardigheidsinformatie, reclame of markt- en opinieonderzoek, het te gelde maken van juridische aanspraken en verdediging bij juridische conflicten, garanderen van de IT-beveiliging, maatregelen voor zakelijk beheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten).

Wie ontvangt uw gegevens?

Binnen de Ille-groep ontvangen die afdelingen uw gegevens die ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Ook door ons ingezette verwerkers kunnen voor deze genoemde doeleinden gegevens ontvangen. Andere ontvangers van uw gegevens kunnen leveranciers en dienstverleners voor het uitvoeren van de zakelijke betrekking zijn, of openbare autoriteiten en instellingen als er sprake is van een wettelijke of overheidsverplichting. Verdere ontvangers van uw gegevens kunnen instanties zijn voor wie u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

Duur van de opslag, wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is het verwerkingsdoel en de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het wegvallen van het verwerkingsdoel en rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn worden de betreffende gegevens gewist of geblokkeerd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst.

Overdracht van persoonsgegevens

Er worden uitsluitend in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens overgedragen aan bedrijven van de Ille-groep of leveranciers en dienstverleners, dat kunnen ook landen buiten de EU zijn. Overdracht aan een internationale organisatie vindt niet plaats. Overdracht vindt alleen plaats voor zover door de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming is bevestigd of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming (bijv. standaard EU-contractbepalingen) zijn.

Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging
Iedere betrokkene heeft het door de Europese regelgevende autoriteit voorbehouden recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verlangen of zijn/haar gegevens verwerkt worden. 

Recht op inzage
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om van de verwerkingsverantwoordelijke altijd gratis inzage te krijgen in de over zijn of haar persoon opgeslagen persoonsgegevens. 

Recht op rectificatie
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om direct rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betrokkene het recht om, rekening houdende met het doel van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen. 

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat deze zijn/haar persoonsgegevens direct wist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

- De persoonsgegevens zijn voor doelen verzameld of op andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer nodig zijn. 

- De betrokkene trekt diens goedkeuring in waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG of art. 9 lid 2 sub a van de AVG gebaseerd was, en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking. 

- De betrokkene dient conform art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene dient conform art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking. 

- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

- Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of van een van de lidstaten waar de verwerkingsverantwoordelijke onderdaan van is. 

- De persoonsgegevens zijn in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij verkregen conform art. 8 lid 1 van de AVG. 

Recht op beperking van de verwerking
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen, als sprake is van een van de volgende voorwaarden: § de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden, en wel voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. § De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan beperking van het gebruik van deze gegevens. § De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, de betrokkene heeft ze echter nodig voor het te gelde maken, uitvoeren of verdedigen van juridische aanspraken. § De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 van de AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. § Recht op gegevensoverdraagbaarheid Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. 

Recht op bezwaar
 
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om vanwege redenen die het gevolg zijn van diens speciale situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG plaatsvindt. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De verantwoordelijke onderneming verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, behalve wanneer dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantoonbaar zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid van de betrokkene, of de verwerking is bedoeld voor het te gelde maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken. Als de verantwoordelijke onderneming persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, dan heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U kunt uw bezwaar richten tot:

Ille Papier-Service Nederland B.V.
Privacy
Verr yn Stuartweg 6
4462 GE Goes
Telefoon: +31 (0) 113 253 - 222
Fax: +31 (0) 113 253 - 888
E-mail: info@illepapier.nl

Recht op intrekken van toestemming
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese regelgevende autoriteit gegarandeerde recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Plicht tot beschikbaar stellen van gegevens

Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven (bijv. belastingvoorschriften) of vloeit voort uit contractuele regelingen (bijv. informatie over contractpartner). Tevens kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen als onze onderneming met deze een overeenkomst afsluit. Het niet beschikbaar stellen van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkenen niet kan worden afgesloten.

Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Als onderneming die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg plaatsvinden. Dat is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website aanwezig webformulier, aan de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar stelt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst afsluit met een sollicitant, dan worden de beschikbaar gestelde gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsverhouding opgeslagen, rekening houdende met de wettelijke voorschriften. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst afsluit met de sollicitant, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van de beslissing verwijderd, voor zover verwijderen niet indruist tegen andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een eventueel gerechtvaardigd belang is in dit geval bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure conform de wet op de gelijke behandeling.

Facebook

Op onze site is een plug-in voor Facebook aanwezig. U herkent deze aan de “like-button” op onze site. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u onder de volgende link: developers.facebook.com/docs/plugins

Hierdoor wordt eveneens, net als bij Google Plus, informatie verstuurd naar de server van Facebook, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres.
Als u bent aangemeld op Facebook, dan kunt u inhoud van onze site direct aan uw profiel koppelen, waardoor Facebook de gepersonaliseerde informatie verkrijgt dat u onze site hebt bezocht.
We hebben geen invloed op het gebruik van de daarheen verstuurde gegevens en we weten ook niet in hoeverre deze worden verkregen.

U kunt het gegevensbeleid van Facebook vinden onder de volgende link:
nl-nl.facebook.com/policy.php

Twitter

De plug-in voor Twitter gedraagt zich op dezelfde manier als reeds voor Google Plus en Facebook beschreven.

U kunt het privacybeleid van Twitter vinden onder de volgende link:
twitter.com/privacy

YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal die video-publishers de mogelijkheid biedt gratis videoclips te plaatsen, die andere gebruikers gratis kunnen bekijken, beoordeling en becommentariëren. YouTube staat de publicatie toe van allerlei soorten video’s waardoor zowel complete film- en tv-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video’s via de internetportal kunnen worden opgeroepen.

De beheermaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door elke oproep van individuele pagina’s van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt aangeboden en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component verzocht om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op www.youtube.com/yt/about/nl/ In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google bericht over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene ook tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube met het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene. YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van het oproepen van onze website tegelijkertijd is ingelogd bij YouTube; dat gebeurt ongeacht of de betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Als deze overdracht van informatie aan YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, dan kan deze de overdracht voorkomen door uit te loggen bij het YouTube-account voordat onze website geopend wordt.